Nekrologi Poznań
Nekrologi-Poznan.pl
Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Regulamin serwisu


 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Serwis nekrologi-poznan.pl, działający pod adresem http://www.nekrologi-poznan.pl  prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, przez Prezydenta Wrocławia, NIP 8971115425, REGON 930989933.

 

Kontakt z Serwisem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: nekrologi@dogazety.pl; telefonicznie: 71 785 55 23; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław.

 

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

Serwis Internetowy, Nekrologi-poznan.pl - to Serwis pośredniczący w przekazywaniu zamówień Ogłoszeniodawcy w celu publikacji nekrologów lub kondolencji w Tytule prasowym wydanym przez Wydawcę.

 

Usługodawca, SUNpress

SUNpress Paweł Łebkowski właściciel serwisu Ogloszeniaprasowe.net z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3, 53-431 Wrocław, NIP 897-111-54-25, Regon 930989933, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Ogłoszeniodawca, Usługobiorca

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w Tytułach prasowych  poprzez serwis Ogloszeniaprasowe.net

 

Przedsiębiorca

osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą albo zawodową we własnym imieniu. składający Zamówienie w Serwisie

 

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamawiająca Usługę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 par 1. Kodeksu cywilnego).

 

Wydawca

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon +48 22 201 44 00, e-mail ogloszeniadrobne@gratka.pl zwana dalej Wydawcą 

 

Głos Wielkopolski

wydawane przez Wydawcę dziennik regionalny, ukazujący się od poniedziałku do soboty, na terenie województwa wielkopolskiego.

Usługa

kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim

 

Zamówienie

zamówienie Usługi polegającej na publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim, składane przy pomocy elektronicznego formularza, umieszczonego na stronie internetowej, znajdującej się w obrębie Serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

Nekrolog – dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w Głosie Wielkopolskim, informacji związanej ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym lub bez wyróżnienia. Rozmiar Nekrologu w druku zależny jest od modułów graficznych ustalonych przez Wydawcę,

 

Kondolencje - dostępna w Serwisie usługa polegająca na zamieszczaniu zgodnie z Regulaminem w Głosie Wielkopolskim, wyrazów współczucia przekazywanych komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie lub połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar kondolencji w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez Wydawcę,

 

nekrologi.net

serwis internetowy Wydawcy publikujący Nekrologi lub Kondolencje zamawiane do Głosu Wielkopolskiego oraz innych tytułów prasowych Wydawcy.

 

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Ogłoszeniodawcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

 

Pliki Cookies - „Ciasteczka”

pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

 

Adres IP

indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

 

Czas realizacji zamówienia

czas, w jakim Serwis wykona Zamówienie publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim.

 

Faktura Pro-Forma

faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) 

 

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

 

PDF

format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

 

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

 

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

Regulamin

niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego, składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, uprawnienia Ogłoszeniodawcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Serwis Internetowy nieodpłatnie udostępnia Ogłoszeniodawcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Serwisu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego w tym przeglądania cenników ogłoszeń Wydawcy, oraz składania zamówień na publikację Nekrologów lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Ogłoszeniodawcą przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Warunki składania zapytań i realizacji Zamówień:

 1. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zapytań o wycenę publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-poznan.pl

a)  złożenie zapytania o wycenę poprzez wypełnienie Formularza zapytania dostępnego na stronie Serwisu (po wybraniu opcji – zamów Nekrolog/Kondolencje) i przesłanie go do Serwisu internetowego,

b) złożenie zapytania o wycenę drogą mailową pod adresem e-mail: nekrologi@dogazety.pl

c) złożenie zapytania o wycenę za pomocą fax(u) pod nr.: 71 343 59 28 lub 71 341 98 85,

d) osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1B.

 1. W celu skutecznego złożenia i zrealizowania zapytania, Usługobiorca proszony jest o określenie parametrów Usługi tj. sformułowanie treści i formy Nekrologu lub Kondolencji, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym oraz podanie danych osobowych.

 2. W wyniku złożonego przez Usługobiorcę zapytania, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy wycenę potencjalnego Zamówienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Wycena, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 3. Wycena Nekrologu lub Kondolencji jest dokonywana przeciętnie w ciągu dwóch godzin, (przy czym nie przekracza 24 godzin), od złożenia przez Usługobiorcę zapytania. Powyższy termin dotyczy zapytań, które złożone zostały w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

 4. Zapytania złożone po godz. 16:00 lub w święta wyceniane są pierwszego Dnia roboczego do godz. 11:00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał zapytanie.

 5. Akceptacja przez Usługobiorcę wyceny Nekrologu lub Kondolencji jednoznaczna jest ze złożeniem Zamówienia przez Usługobiorcę.

 6. Każda płatność zrealizowana przez Usługobiorcę stanowi do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy oraz Regulamin zamieszczania Nekrologów i Kondolencji itp. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w Zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

 8. Jeżeli proponowana treść Umowy lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne ze złożonym zapytaniem, Usługobiorca nie powinien akceptować Umowy, a niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Usługobiorcy skorygowaną treść proponowanej Umowy lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

 9. Usługobiorca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji do publikacji w Głosie Wielkopolskim w dniu roboczym poprzedzającym emisję do godziny 14:30:

 10. Po upłynięciu terminów wskazanych w punkcie 10 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

 11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą akceptacji przez Usługobiorcę projektu Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Usługobiorcę Tytule prasowym i Wydaniu, zgodnie z instrukcją Usługodawcy i przy zachowaniu terminu wskazanego w przesłanej umowie.

 12. Usługobiorca wraz z akceptacją projektu Nekrologu lub Kondolencji proszony jest o przesłanie e-maila z akceptacją oferty o treści:

Składam zamówienie nr (tu prosimy wpisać nr zamówienia podany w ofercie) i płacę (zgodnie z instrukcją przesłaną w ofercie i do wskazanej w instrukcji godzinyoraz w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Daty emisji Nekrologów lub Kondolencji wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawcy. W przypadku wybrania przez Usługobiorcę daty publikacji, która nie jest możliwa do realizacji, zostanie on o tym fakcie poinformowany w treści wiadomości e-mail z wyceną Nekrologu lub Kondolencji.

 2. Wycena Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

 3. Usługobiorca składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 4. Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

 5. Nekrologi lub Kondolencje są publikowane na Stronach z nekrologami.

 6. W przypadku Zamówienia Nekrologu lub Kondolencji na Stronach z nekrologami nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 7. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na Stronach z nekrologami jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

 8. Nekrologi i Kondolencje zamówione w celu publikacji w Głosie Wielkopolskim publikowane będą również bezpłatnie w serwisie nekrologi.net

 9. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi.net rozpoczyna się w pierwszym dniu emisji Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu papierowym Głosu Wielkopolskiego

 10. Emisja Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi.net jest na czas nieoznaczony.

 11. Usługobiorca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji Nekrologu lub Kondolencji w serwisie www.nekrologi.net poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: nekrologi@dogazety.pl Zaprzestanie publikacji Nekrologu lub Kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

TERMINY PUBLIKACJI NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI

Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Głosie Wielkopolskim emitowane są w następujących terminach:

a) Zamówienie złożone do godz. 14:00 w dniu roboczym, publikowane jest dnia następnego lub w innym wskazanym przez Zamawiającego terminie

b) Zamówienie złożone po godz. 14.00 w dniu roboczym, publikowane jest najwcześniej 2 dnia roboczego lub w innym wskazanym przez Zamawiającego terminie

c) Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę lub święta publikowane jest najwcześniej 2 dnia roboczego lub w innym wskazanym przez Zamawiającego terminie

2. W przypadku dużej ilości Zamówień, Wydawca może ograniczyć ilość Nekrologów lub Kondolencji w wydaniu papierowym Głosu Wielkopolskiego. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niniejszym fakcie po otrzymaniu zapytania w sprawie publikacji nekrologu lub kondolencji oraz zaproponuje inny termin publikacji Nekrologu lub Kondolencji, na co Usługobiorca może wyrazić zgodę lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.


PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym oraz wycenie mailowej Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenia Usługobiorcy faktura VAT przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy potwierdzeniu zamówienia lub listownie w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego chęci otrzymania faktury w ten sposób.

 3. Usługobiorca niebędący Konsumentem może opłacić zamówioną Usługę w jeden z następujących sposobów płatności:

a) płatność z góry przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, przed emisją Nekrologu lub Kondolencji, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma lub na podstawie zawartej umowy,

b) płatność z dołu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, po emisji Nekrologu lub Kondolencji na podstawie wystawionej faktury, która płatna jest w ciągu 7 dni od jej wystawienia – dotyczy wyłącznie Instytucji Państwowych oraz firm, które są już Usługobiorcami i stale współpracują z Usługodawcą,

c) płatność w siedzibie Usługodawcy (Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00,

d) inny określony w zawartej Umowie z Usługodawcą.

 1. Konsument w celu realizacji Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim w terminie określonym w złożonym Zamówieniu dniu, powinien dokonać zapłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji, w szczególności do godziny 14:30:

 2. Konsument dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.

 3. W przypadku braku płatności lub dokonania płatności po terminach wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. Wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy a nie potwierdzone e-mailem lub faxem przez Usługobiorcę w dniu uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim, tj,. W dniu roboczym poprzedzającym publikację nekrologu lub kondolencji po godzinie 15:00: będą zwracane na konto Usługobiorcy lub ustalona zostanie z Usługobiorcą inna data publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 4. Usługobiorca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z zawartej Umowy.

8. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.

9. Czas zaksięgowania przelewu zależy od wybranego kanału płatności, dnia tygodnia i banku, w którym złożona została przez Usługobiorcę dyspozycja przelewu, w związku z czym Usługodawca w celu zachowania terminów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, zaleca Usługobiorcy przesłanie potwierdzenia wpłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28.

10. Usługa publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Głosie Wielkopolskim wyceniana jest na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji od Usługobiorcy za zamieszczenie Nekrologów lub Kondolencji.

Wyceny Nekrologów i Kondolencji w Głosie Wielkopolskim odbywają się na podstawie liczby modułów, których wielkość określona jest w cenniku Wydawcy Polska Press Sp. z o.o. oraz na stronie www.nekrologi-poznan.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW i KONDOLENCJI

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia się z płatnością Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość odsetek liczona będzie od kwoty zaległego wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury VAT.

12. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja dotycząca otrzymania faktury VAT we wspomniany sposób.


 

WSTRZYMANIE PUBLIKACJI NEKROLOGU LUB KONDOLENCJI

 1. Jeżeli Nekrologi lub Kondolencje Usługobiorcy kwalifikują się do publikacji, zostają automatycznie wysłane do Wydawców po akceptacji kosztów publikacji przez Usługodawcę i potwierdzeniu Umowy publikacji oraz dokonaniu płatności za Nekrolog lub Kondolencje.

 2. W celu wstrzymania publikacji Nekrologu lub Kondolencji bądź wycofania ich przed publikacją, Usługobiorca powinien zgłosić stosowną dyspozycję pisemne na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub faxem na numer 71 343 59 28 w godzinach od 9.00 do 17.00.

 3. Rezygnacja z publikacji Nekrologu lub Kondolencji powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, Tytuł prasowy w którym miał się ukazać Nekrolog lub Kondolencje, dane identyfikujące Usługobiorcę, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy bądź Instytucji oraz datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 4. Rezygnacja z Zamówienia jest skuteczna i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Usługobiorcy, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji, co najmniej do godziny 14.00.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług oraz zachowania należytej staranności podczas realizacji świadczonych Usług.

2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu bądź Kondolencji oraz zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

a)  treść lub forma Nekrologu bądź Kondolencji jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową, charakterem publikacji lub z normami wiążącymi u Wydawcy, w tym Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf oraz Kodeksem Etyki Reklamy, http://iaa.org.pl/public/themes/iaa/data/kodeks_etyki_reklamy.pdf

b) osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Kondolencji

c) Usługobiorca nie wpłaci lub wpłaci z opóźnieniem wynagrodzenie za publikacje Nekrologu lub Kondolencji.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.


 

§9. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Nekrologów i Kondolencji w Głosie Wielkopolskim bez wad i błędów, w zgodzie z treścią złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1B

53 - 431 Wrocław

lub na adres e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia, informacje o błędach i datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

  2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

  2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i indywidualnymi potrzebami,

 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Usługodawcy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Usługi wykonanej na indywidualne zamówienie Konsumenta, które to świadczenie posiada właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub jest ściśle związane z osobą Konsumenta i jego indywidualnymi potrzebami.

Niezależnie od wyłączeń prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych poniżej:

a) Konsument może zrezygnować z Zamówienia i odstąpić od Umowy jeżeli Zamówienie Nekrologu lub Kondolencji, będące przedmiotem zawartej Umowy, nie zostało skierowane do publikacji w Głosie Wielkopolskim. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: nekrologi@dogazety.pl lub pod nr fax 71 343 59 28,

b) Rezygnacja z Zamówienia lub odstąpienie od Umowy jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Konsumenta, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji w Głosie Wielkopolskim, co najmniej do godziny 14.00

c) Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Usługodawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących Konsumentami.


 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Nekrologów lub Kondolencji, które zostały przekazane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, ponosi Usługobiorca.

 2. Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Usługobiorca.

 3. Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach lub Kondolencjach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans).

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszego Regulaminu na mocy porozumień i umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 5. Zapisy niniejszego Regulaminu niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w Regulaminie.

 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  Powyższy zapis nie dotyczy Przedsiębiorców, w stosunku do których Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

   

 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2018 roku.


 

 

 

Załącznik nr 1


 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu nekrologu/kondolencji(*) w tytule prasowym ....................................................................................... za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologiprasowe.com nr zamówienia ......................................................


 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data publikacji: ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

 1. Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

 2. Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.


 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………


 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Kontakt

Cennik nekrologów

Informacje

CMENTARZE w Poznaniu

Cmentarze komunalne

Cmentarze parafialne

Cmentarze zabytkowe

Cmentarze na Cytadeli

Cmentarze żydowskie

Cmentarze nieistniejące